Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.

Úzká 162, 790 81 Česká Ves, Czech Republic - EUROPE, tel.: +420 602 734 223, e-mail: minar@contechin.eu, www.contechin.eu


Ing. Bořivoj Minář, CONTECHIN s.r.o.
Cz En Ru
 
CONTECHIN s.r.o. -> NAŠE PRODUKTY -> Technologie pro zpracování biomasy

Technologie pro zpracování biomasy  

Co je to biomasa   


Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.      


Biopalivo vzniká cílenou výrobou či přípravou z biomasy. 


Základní rozdělení biopaliv:   

  • tuhá biopaliva                 
  • kapalná biopaliva            
  • plynná biopaliva             

Rozlišujeme biomasu "suchou" (např. dřevo) a "mokrou" (např. tzv. kejda - tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat promísené s vodou). Základní technologie zpracování se dělí na suché procesy (termochemická přeměna) jako je spalování, zplyňování a pyrolýza a procesy mokré (biochemická přeměna), které zahrnují anaerobní vyhnívání (metanové kvašení), lihové kvašení a výrobu biovodíku.

Vice informací naleznete v katalogu CON-PELET

Spalování a zplyňování biomasy 


Ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, tzv. dřevoplyn. Jestliže je přítomen vzduch, dojde k hoření, tj. jde o prosté spalování. Pokud jde o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovacího prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Výhodou je snadná regulace výkonu, nižší emise, vyšší účinnost 

Výhřevnost biomasy 


Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či rostliny, ale navíc i s vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citlivější.
Spalovací zařízení biomasy
Biomasa převážně jako dřevní štěpka se ve velkém spaluje v klasických elektrárnách ve fluidních kotlích s cirkulací spalin spolu s energetickým uhlím. Pro průmyslové aplikace nebo systémy centrálního zásobování teplem se používají kotle nad 100 kW spalující také dřevní štěpku nebo balíky slámy. Někdy tato zařízení využívají kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (kogenerace).

Spalování čisté biomasy a spoluspalování biomasy s energetickým uhlím ve větším množství se v závislosti na případných změnách související legislativy jeví jako perspektivní směr energetického využívání obnovitelných zdrojů v ČR.
Kotle pro rodinné domky pracují obvykle tak, že se palivo nejprve zplyňuje a teprve potom se plyn spaluje. Takový systém umožňuje velmi dobrou regulaci srovnatelnou s plynovými kotli. Kotle spalují nejčastěji polenové dříví či pilinové brikety, někdy v kombinaci se dřevní štěpkou nebo dřevním odpadem. Oblibu si získávají lisované pilinové pelety, které umožňují bezobslužný provoz kotle a komfortní dopravu a skladování. 


Bioplyn 


Při rozkladu organických látek (hnůj, zelené rostliny, kal z čističek) v uzavřených nádržích bez přístupu kyslíku vzniká bioplyn. Ze zemědělských odpadů se v největší míře energeticky využívá kejda, případně i slamnatý hnůj, sláma, zbytky travin, stonky kukuřice, bramborová nať a další. Tímto způsobem je možné zpracovávat také slámu, piliny a jiný odpad, proces je však pomalejší.
 

Pro zpracovávání biomasy je nejdůležitější vstupní surovina. Základem pro kontinuální výrobu a kvalitu výrobku je docílit homogenní suroviny o ideální vlhkosti.

Průměr pelet je 6 -16 mm a briket od 16mm. Technologie je velmi variabilní a je možne ji přizpůsobit požadavkům investora. Při zamýšlení o záměru je nutné, aby investor zvážil výkonost linky s dostupností v regionu. V případě svážení suroviny z větších vzdáleností je výhodnější technologii instalovat v různých regionech a dosáhnout tak optimálních dopravních nákladů.

Dřevěné pelety – (dle druhu zpracovávaného dřeva) dřevěné pelety mají vyšší výhřevnost než rostlinné pelety (17,5 MJ/ kg) a nižší obsah popela (0,5% - 1%).

Nejekonomičtějším palivem pro domácnosti je:

  • palivové dřevo               
  • dřevěné pelety              
  • hnědé uhlí             
  • dřevěné brikety            

Pro navržení optimálního řešení technologie je nezbytné znát druh a parametry o zpracovávané surovině. Každá technologie pro zpracování biomasy je navržena pro konkrétní surovinu

Pelety - granule o průměru od 6 - 16mm

Brikety jsou válcové nebo kubické vyráběné ze dřevěné směsi. 

Aktuality

 

 

NAPSAT ZPRÁVU

 

2019

2018

2017

2016

2015 

2014

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies